نحوه انتخاب پارچه

با توجه به اینکه انتخاب رنگ پارچه با مصرف کننده است می توانید با 3 روش زیر پارچه مورد نیاز خود را انتخاب کنید و مبلمان را با سلیقه و طراحی منزل خود تحویل بگیرید.